Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska Sailcraft wyślilj wiadomość
Szkoła żeglarska Sailcraft zadzwoń
Szkoła żeglarska Sailcraft facebook
Szkoła żeglarska Sailcraft instagram
Szkoła żeglarska Sailcraft

Regulamin rejsów.

Regulamin rejsów w SailCraft Sławomir Gronowski obowiązuje od 10.07.2023 r.

 

A. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady obowiązujące uczestników rejsów morskich w SailCraft Sławomir Gronowski, ul. WIązowa 64, 81-198 Mosty, tel. 600310665, e-mail: biuro@sailcraft.pl (dalej: „SailCraft”).
 2. Opisy rejsów zawarte na stronie internetowej SaiCraft: sailcraft.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane zawarte w tych opisach mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.
 3. Cena rejsu obejumuje jedno miejsce na jachcie, opiekę skippera, ubezpieczenie NNW i KL, a także szkolenie praktyczne i teoretyczne z zakresu praktycznego prowadzenia morskich rejsów żeglarskich.
 4. Cena rejsu nie obejmuje kosztów związanych z zużyciem paliwa, opłat portowych oraz prowiantu. Opłaty te ponoszone są dodatkowo przez uczestników rejsu.
 5. W przypadku rezygnacji w trakcie trawania rejsu lub nie zastosowania się do zasad określonych pkt. B.1. uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

B. Zasady zachowania się na rejsach.

 1. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kapitana jachtu, przestrzegania niniejszego regulaminu, uczestniczenia w życiu załogi wynikającego z porządku dnia, rytmu wacht morskich oraz przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpiecznego przejścia jachtu po trasie rejsu oraz właściwego oddziaływania na innych uczestników rejsu.
 2. Zabrania się uczestniczenia w rejsie w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania rejsu. Dopuszcza się spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach podczas postoju w porcie za zgodą kapitana jachtu.
 3. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika o rezygnacji z rejsu w trakcie jego trwania, zostanie on wyokrętowany w najbliższym porcie. Uczestnik organizuje sobie powrót we własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
 4. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

F. Ustalenia końcowe

 1. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych kapitan jachtu może na bieżąco korygować zaplanowaną trasę rejsu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Organizator gwarantuje pełny zwrot wpłaty.

@2023 Copyright: sailcraft.pl