Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska Sailcraft wyślilj wiadomość
Szkoła żeglarska Sailcraft zadzwoń
Szkoła żeglarska Sailcraft facebook
Szkoła żeglarska Sailcraft instagram
Szkoła żeglarska Sailcraft

Regulamin szkoleń żeglarskich, motorowodnych i dodatkowych

Regulamin szkoleń żeglarskich, motorowodnych i dodatkowych w SailCraft Sławomir Gronowski Marek Polniak Spółka Cywilna obowiązuje od 12.03.2024 r.

 1. Organizatorem szkoleń na stopień Żeglarza Jachtowego, Sternika Motorowodnego, Morskiego Sternika Motorowodnego, Jachtowego Sternika Morskiego, szkoleń dodatkowych oraz na Licencję na holowanie obiektów nawodnych jest: SailCraft Sławomir Gronowski Marek Polniak Spółka Cywilna z siedzibą w Mostach (81-198) przy ul. WIązowej 64, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5871744717 oraz numerem statystycznym REGON 527666751 (dalej jako „Organizator”).

 2. Wszystkie informacje dotyczące szkoleń (terminy, ceny) oraz Regulamin rezerwacji znajdują się na stronie www.sailcraft.pl w zakładkach dedykowanych poszczególnym szkoleniom.

 3. Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pucku przy ul. Lipowa 3c lub na terenie portu jachtowego Puck, zajęcia praktyczne odbywają się na wodach Zatoki Gdańskiej z bazą w porcie jachtowym Puck.

 4. Wpłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z egzaminem i wydaniem patentu. Opłaty te pobierane są przez przedstawicieli komisji egzaminacyjnej przed egzaminem.

 5. W ramach wpłaty za szkolenie uczestnik ma zagwarantowane: szkolenie praktyczne i teoretyczne w zakresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy w godzinach i terminach podanych na stronie www.sailcraft.pl w zakładkach dedykowanych poszczególnym szkoleniom.

 6. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Za szkody spowodowane przez osobę niepełnoletnią odpowiada jej opiekun prawny.

 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom instruktorów, przestrzegania niniejszego regulaminu, uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

 8. Zabrania się uczestniczenia w kursie w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania kursu.

 9. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.

 10. W przypadku warunków pogodowych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników kursu lub mienia instruktor może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć teoretycznych i praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu.

 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Organizator gwarantuje pełny zwrot dokonanej wpłaty.

 14. Dane osobowe uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.sailcraft.pl.

 15. Niniejszy Regulamin szkoleń żeglarskich i motorowodnych stanowi integralną część umowy uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik zawierający umowę oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem.

 16. Udział nieletniego w szkoleniu odbywa się za pisemną zgodą pełnoprawnego opiekuna.

@2023 Copyright: sailcraft.pl