Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska SailCraft sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski szkolenie żeglarskie szkolenie motorowodne rejsy z pucka rejsy z gdyni łódka puck łódka gdynia łódka trójmiasto

Szkoła żeglarska Sailcraft wyślilj wiadomość
Szkoła żeglarska Sailcraft zadzwoń
Szkoła żeglarska Sailcraft facebook
Szkoła żeglarska Sailcraft instagram
Szkoła żeglarska Sailcraft

Regulamin rezerwacji.

Regulamin rezerwacji szkoleń, rejsów i czarterów w SailCraft Sławomir Gronowski Marek Polniak Spółka Cywilna obowiązuje od 12.03.2024 r.

 

A. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w SailCraft Sławomir Gronowski Marek Polniak Spółka Cywilna, ul. WIązowa 64, 81-198 Mosty, tel. 600310665, e-mail: biuro@sailcraft.pl (dalej: „SailCraft”).
 2. Opisy szkoleń, rejsów i czarterów zawarte na stronie internetowej SaiCraft: sailcraft.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane zawarte w tych opisach mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy.
 3. Ceny podane na stronie internetowej SailCraft są cenami brutto.
 4. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
 5. Rezerwując jacht, do którego prowadzenia wymagane są uprawnienia, Klient lub osoba wyznaczona przez Klienta do prowadzenia jachtu powinna posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie lub motorowodne w chwili jego odbioru.

 6. Wszelkie rezerwacje dokonywane na stronie www.sailcraft.pl mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku dokonania rezerwacji przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, rezerwacja wymagać będzie potwierdzenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

B. Reklamacje.

 1. Jeżeli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej SailCraft), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej SailCraft, wysyłając wiadomość po adres: biuro@sailcraft.pl lub telefonicznie pod numer +48600310665).
 2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta nr konta bankowego.

C. Anulowanie rezerwacji.

 1. Rezerwację można anulować zgłaszając ten fakt do wykonawcy usługi (korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej SailCraft, wysyłając wiadomość po adres: biuro@sailcraft.pl lub telefonicznie pod numer +48600310665) nie później niż 21dni przed jej rozpoczęciem.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji zgodnie z pkt. C.1 zwrot kosztów rezerwacji nastąpi do 14dni po jej anulowaniu przelewm na konto wskazane przez Klienta.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków z pkt. C.1. SailCraft obciąży Klienta kosztem rezerwacji usługi.
 4. W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu rozpoczęcia szkolenia/rejsu/czarteru SailCraft obciąży Klienta pełną ceną za zarezerwowaną usługę i zaliczy na ten cel wpłacone kwoty tytułem rezerwacji usługi – podobnie jeżeli Klient nie zaliczy zajęć w formie dla nich przewidzianej lub po rozpoczęciu rejsu/czarteru zrezygnuje z usługi przed jej zakończeniem.

D. Dane osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych SailCraft.
 2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

E. Płatności online

 1. Operatorem płatności jest PayPro SA – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

F. Ustalenia końcowe

 1. Koszt rezerwacji ustalany jest odrębnie do każdej usługi. Jako koszt rezerwacji należy rozumieć kwotę wpłaconą w procesie rezerwacji usługi:
  a) dla usług krótkoterminowych (do 3dni) - 100% ceny usługi
  b) dla usług długoterminowych (4dni i więcej) - 50% ceny usługi
 2. W celu rezerwacji usługi zgłaszający powienien:
  - skorzystać z przycisku "Rezerwuj termin" na stronie sailcraft.pl (podstrona rezerwowanej usługi), wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać płatności wymaganej kwoty w systemie płatności online
  lub
  - po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną na adres biuro@sailcraft.pl wykonać w terminie trzech dni roboczych ustalonej opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy SailCraft Sławomir Gronowski, Marek Polniak Spółka Cywilna, nr rachunku 96116022020000000602054117, w tytule podając termin i nazwę usługi
 3. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia („Twoje zamówienie zostało przyjęte”) i po dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. SailCraft nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu zajęć.
 5. SailCraft zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów rezerwowanych usług. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji i zwrot zapłaconej kwoty.
 6. Klient wyraża zgodę na udział w zarezerwowanych przedsięwzięciach i przyjmuje do wiadomości, że nie pojawienie się na nich w dniu ich rozpoczęcia traci prawo odstąpienia od umowy (art. 38. ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.).
 7. Klient akceptuje możliwość usunięcia go z przeprowadzanych zajęć w przypadku złamania przez niego przepisów BHP albo niestosowania się do poleceń prowadzącego – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przeszkolenie.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału w szkoleniach, rejsach i czarterach osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych.
 9. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.

@2023 Copyright: sailcraft.pl